Kosten en vergoedingen

Sommige polissen dekken niet de volledige behandelingskosten. Vanaf 1 januari 2022 zal er bij de meeste polissen maandelijks een factuur aan u verstuurd worden die u kunt indienen bij uw verzekeraar. Verzekeraars wijzigen jaarlijks hun polisvoorwaarden, u bent zelf verantwoordelijk om deze zorgvuldig uit te zoeken. In sommige gevallen is het nodig een machtiging voor specialistische behandeling aan te vragen voordat de behandeling kan starten.

Deze polissen vergoeden de behandeling bij Huijs GGZ volledig:

Verzekeraar Polis Maandpremie
FBTO BASIS VRIJ €132,95
Stad Holland BASISVERZEKERING €133,00
United Consumers (=VGZ) EIGEN KEUZE €135,28
IZZ = VGZ RESTITUTIE €135,28
Zekur GEWOON ZEKUR VRIJ €136,70
UMC zorgverzekeraar EIGEN KEUZE €138,34
IZA=VGZ EIGEN KEUZE €138,55
PMA=Menzis BASIS VRIJ €136,56
VGZ EIGEN KEUZE €142,40
Univé ZORG VRIJ €143,89
Zilveren Kruis Achmea BASIS EXCLUSIEF €143,95

In 2022 hebben wij wel een contract met OWM (Zorg en Zekerheid). Hieronder vallen de labels: Zorg en Zekerheid en AZVZ. Indien u een polis van één van deze verzekeraars afsluit, wordt uw behandeling volledig vergoed (met uitzondering van uw eigen risico). Indien uw polis de behandeling niet volledig vergoed, brengt Huijs GGZ een persoonlijke eigen bijdrage van €25,00 per consult bij u in rekening. Nooit meer dan dat, ook niet als het verschil tussen de declaratie en het marktconforme tarief groter is.

 

Belangrijke informatie over het Zorg Prestatie Model (ZPM) vanaf 1 januari 2022 

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering (volgt).

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Veelal ontvangt u zelf de factuur via onze praktijk. Dit is afhankelijk van de afspraken die we met uw zorgverzekering hebben gemaakt. De factuur dient u te betalen en vervolgens kunt u deze indienen bij uw zorgverzekering voor verrekening.

 

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. Er zijn verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • groepsconsulten: bij behandeling in groepsvorm gaat u met uw behandelaar en mede groepsgenoten in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen.

 

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.


Wat is zorgvraagtypering?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In onze praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

 

Let op:

Informeer altijd bij uw zorgverzekering naar specifieke polisvoorwaarden. Bijv. of er een machtiging aangevraagd moet worden/toestemming nodig is voor vergoeding van uw behandeling, alvorens u deze start. O.a. ASR (Ditzo) maakt hier gebruik van. Wij maken er u op attent, dat het aanvragen en regelen van deze machtiging uw eigen verantwoordelijkheid is. Indien u er als cliënt, uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, bezwaar tegen heeft, dat gegevens die te herleiden zijn tot een door de zorgaanbieder (met betrekking tot uw) gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering, bij de aanvraag van de machtiging vermeld worden, kunt u de volgende privacyverklaring GGZ ondertekenen en meesturen bij uw aanvraag.

 

Informatie over verschillende soorten zorgverzekeringen vindt u hier.