Volledige vergoeding

Er zijn een aantal polissen die de behandeling bij Huijs GGZ volledig vergoeden. Wanneer cliënt één van deze polissen heeft afgesloten worden de kosten van zijn/haar behandeltraject volledig vergoed, waardoor wij geen eigen bijdrage bij cliënt in rekening zullen brengen. Onderstaand een overzicht voor 2023:

Verzekeraar  Polis Maandpremie
Zilveren Kruis Achmea  Basis Exclusief € 152,75
Menzis  Basis Vrij € 152,75
AON  Exclusief € 152,75
CZ (**) Zorg-Keuze-Polis € 149,00
IZZ (= CZ) (**) Zorg-Keuze-Polis € 149,00
Zorg en Zekerheid Zorg vrij Onbekend

LET OP: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

(**) CZ heeft recent bekend gemaakt, per 1 januari 2023 nog geen akkoordverklaring te vereisen
alvorens de behandeling start. Er liggen wel plannen voor 2023, maar wanneer zij hiermee gaan
starten is nog onbekend. Dit zal van te voren door hen gecommuniceerd worden.

 

NIET volledige vergoeding

 1. Wanneer cliënt een andere polis heeft dan in bovenstaand overzicht genoemd, worden de kosten van uw behandeltraject mogelijk niet voor 100% vergoed. Hierdoor zijn wij genoodzaakt cliënt een eigen bijdrage per verrichting in rekening te brengen.

 

De persoonlijke eigen bijdrage is als volgt vastgesteld;

 • Budgetpolis: € 50,00 per verrichting in het kader van diagnostiek en behandeling *.

LET OP: Een budgetpolis heet niet altijd ‘budgetpolis’, maar kan een andere naam hebben.

 • Overige polissen: € 35,00 per verrichting in het kader van diagnostiek en behandeling *.

*) Diagnostiek en behandeling kan bestaat uit e-mail, telefonisch, beeldbellen, behandeling, diagnostiek etc.

 

 1. Cliënt betaalt nooit meer dan deze persoonlijke eigen bijdrage. Wanneer het verschil tussen de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar en het marktconforme tarief groter is, scheldt Huijs GGZ dit verschil kwijt.
 2. De factuur voor de eigen bijdrage ontvangt cliënt apart van de factuur welke door cliënt wordt ingediend bij de verzekeraar. De factuur voor de eigen bijdrage kan cliënt niet declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar, maar dient rechtstreeks aan Huijs GGZ te worden betaald.
 3. Op de volgende website is een overzicht te vinden van de bij zorgverzekeraars beschikbare polissen: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2023/ Hier kan cliënt voor zichzelf achterhalen op hij/zij een natura / budget / restitutie polis heeft.

 

Facturatie

Huijs GGZ factureert de verrichtingen maandelijks.

Indien Huijs GGZ  een betaalovereenkomst of contract met een zorgverzekeraar heeft afgesloten, worden de behandelkosten rechtstreeks aan deze zorgverzekeraar gefactureerd en heeft de cliënt hier zelf geen omkijken naar. Echter kan het zijn dat er een eigen bijdrage in rekening gebracht wordt. Met de zorgverzekeraars waar Huijs GGZ in 2023 een contract mee heeft, hebben wij ook automatisch een betaalovereenkomst.  

Let op: een betaalovereenkomst is niet hetzelfde als een contract. Een betaalovereenkomst zorgt ervoor dat de factuur rechtstreeks naar uw verzekeraar gaat, maar biedt niet per definitie een 100% vergoeding, waardoor het kan zijn dat cliënt alsnog een eigen bijdrage dient te betalen. Vergoeding is altijd afhankelijk van de gekozen basisverzekering en de bijbehorende polisvoorwaarden.  

 

Zorgverzekeraars waar Huijs GGZ een betaalovereenkomst mee afgesloten heeft, en er vaak een eigen bijdrage in rekening gebracht zal worden, zijn: 

 • Zilveren Kruis – Achmea; (Basis Exclusief geen eigen bijdrage)
  • De Friesland
  • FBTO
  • Interpolis
  • Zilveren Kruis (inclusief labels: Zilveren Kruis ZieZo, ProLife)
 • VGZ;
  • UMC
  • IZA
  • Univé (inclusief label: Zekur)
  • VGZ (inclusief labels: VGZ bewuzt, IZZ door VGZ)

 

Huijs GGZ heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars;

 • Zorg en Zekerheid
 • Caresq

Huijs GGZ heeft ook contracten met ASR en DSW, maar op dit moment kunt u zich helaas niet aanmelden voor behandeling bij Huijs GGZ in 2023.

 

Bij alle overige zorgverzekeraars betaalt cliënt de factuur aan Huijs GGZ en dient cliënt de factuur in bij zijn/haar zorgverzekeraar. Vervolgens draagt cliënt er zelf zorg voor, dat hij/zij het geld ontvangt van de zorgverzekeraar.  

 

Overige informatie

 • De betalingsvoorwaarden 2022 zijn per 01 januari 2023 vervallen. Dit geldt ook voor cliënten die reeds vóór 01-01-2023 in behandeling bij Huijs GGZ waren.
 • Per 01-01-2022 werken we in Nederland met het Zorg Prestatie Model (ZPM).
 • De door Huijs GGZ gehanteerde tarieven zijn conform de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).
 • Het eigen risico van uw ziektekostenverzekering (minimaal € 385,-) blijft voor iedereen in Nederland gelden en wordt ieder kalenderjaar weer opnieuw gerekend. Cliënt dient zijn/haar eigen risico altijd zelf te betalen. Ook wanneer hij/zij een polis heeft die onze behandeling volledig vergoed.
 • Houdt er rekening mee dat per verrichting kosten in rekening worden gebracht. Ook inhoudelijke mail en/of telefonisch contact met behandelaren, wordt conform de NZA regels gefactureerd. De prijs per (groeps-)consult is afhankelijk van de directe tijd die geschreven wordt, behandelaar/aantal behandelaren i.c.m. hun functie en de groepsgrootte. De prijs per prestatie kan dus verschillen, ook naar rato van aantal deelnemers, conform NZA regelgeving.
 • Cliënt dient altijd bij zijn/haar zorgverzekeraar te informeren naar de polisvoorwaarden van de basisverzekering.

Bijv. of er een machtiging/ akkoordverklaring aangevraagd moet worden, of er toestemming nodig is voor vergoeding van zijn/haar behandeling, alvorens deze kan worden gestart.

Wij maken cliënt er op attent, dat het aanvragen en regelen van deze machtiging/ bakkoordverklaring zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is. Indien cliënt, uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, bezwaar tegen heeft, dat gegevens die te herleiden zijn tot een door de zorgaanbieder (met betrekking tot uw) gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering, bij de aanvraag van de machtiging vermeld worden, kan cliënt een privacyverklaring GGZ ondertekenen en meesturen bij zijn/haar aanvraag.

 • Let op: vanaf 2023 bieden sommige restitutiepolissen niet langer 100% vergoeding van een behandeltraject met niet-gecontracteerde instellingen. Check dus goed de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

 

Indien cliënt er, na het lezen van deze informatie, enige twijfel over heeft of de behandeling bij Huijs GGZ volledig vergoed wordt vergoed, dan kan cliënt contact opnemen met het secretariaat van Huijs GGZ (085 – 902 73 10 of info@psyhuijs.nl) en/of bij de zorgverzekeraar.

Belangrijke informatie over het Zorg Prestatie Model (ZPM) vanaf 1 januari 2022 

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering (volgt).

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Veelal ontvangt u zelf de factuur via onze praktijk. Dit is afhankelijk van de afspraken die we met uw zorgverzekering hebben gemaakt. De factuur dient u te betalen en vervolgens kunt u deze indienen bij uw zorgverzekering voor verrekening.

 

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. Er zijn verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
 • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • groepsconsulten: bij behandeling in groepsvorm gaat u met uw behandelaar en mede groepsgenoten in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
 • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen.

 

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.


Wat is zorgvraagtypering?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In onze praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

 

Let op:

Informeer altijd bij uw zorgverzekering naar specifieke polisvoorwaarden. Bijv. of er een machtiging aangevraagd moet worden/toestemming nodig is voor vergoeding van uw behandeling, alvorens u deze start. O.a. ASR (Ditzo) maakt hier gebruik van. Wij maken er u op attent, dat het aanvragen en regelen van deze machtiging uw eigen verantwoordelijkheid is. Indien u er als cliënt, uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, bezwaar tegen heeft, dat gegevens die te herleiden zijn tot een door de zorgaanbieder (met betrekking tot uw) gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering, bij de aanvraag van de machtiging vermeld worden, kunt u de volgende privacyverklaring GGZ ondertekenen en meesturen bij uw aanvraag.

 

Informatie over verschillende soorten zorgverzekeringen vindt u hier.