Aanmelden

Aanmelden

Vul onderstaande gevraagde gegevens in. Volg de stappen op en druk op “verzend aanvraag”, wij nemen dan spoedig contact met u op.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de screening. Als u niet bij ons in behandeling komt zal deze informatie verwijderd worden.

Verzekeraars

Polisadvies voor 2022

Sommige polissen dekken komend jaar niet de volledige behandelingskosten. Vanaf 1 januari 2022 zal er bij de meeste polissen maandelijks een factuur aan u verstuurd worden die u kunt indienen bij uw verzekeraar. Verzekeraars wijzigen jaarlijks hun polisvoorwaarden, u bent zelf verantwoordelijk om deze zorgvuldig uit te zoeken. In sommige gevallen is het nodig een machtiging voor specialistische behandeling aan te vragen voordat de behandeling kan starten.

 

Let op: de betalingsvoorwaarden bij Huijs GGZ gaan ook veranderen in 2022, omdat landelijk het Zorg Prestatie Model gaat worden ingevoerd. Dat betekent dat er niet meer gewerkt gaat worden met eigen bijdragen, maar dat de maandelijkse facturen volledig in rekening gebracht gaan worden.

 

Door een goede polis af te sluiten, die maandelijks vaak niet veel duurder is, kunt u kosten besparen.
Dit zijn de polissen die wij adviseren:

 

Verzekeraar Polis Maandpremie
FBTO BASIS VRIJ €132,95
Stad Holland BASISVERZEKERING €133,00
United Consumers (=VGZ) EIGEN KEUZE €135,28
IZZ = VGZ RESTITUTIE €135,28
Zekur GEWOON ZEKUR VRIJ €136,70
UMC zorgverzekeraar EIGEN KEUZE €138,34
IZA=VGZ EIGEN KEUZE €138,55
PMA=Menzis BASIS VRIJ €136,56
VGZ EIGEN KEUZE €142,40
Univé ZORG VRIJ €143,89
Zilveren Kruis Achmea BASIS EXCLUSIEF €143,95

 

De hierboven genoemde polissen zouden 100% dekkend zijn. (Let op: u kunt geen rechten ontlenen aan dit advies).

 

In 2022 hebben wij wel een contract met OWM (Zorg en Zekerheid). Hieronder vallen de labels: Zorg en Zekerheid en AZVZ. Indien u een polis van één van deze verzekeraars afsluit, wordt uw behandeling volledig vergoed (met uitzondering van uw eigen risico).

 

Indien u een uitkering ontvangt of in de bijstand zit, komt u voor vergoeding in aanmerking: indien u nu een polis heeft die niet volledig kosten dekkend is en voor 2022 een van bovenstaande polissen afsluit. Een aanvraag kunt u mailen naar: info@psyhuijs.nl

 

 

Belangrijke informatie over het DBC systeem t/m 31-12-2021

Als u bij Huijs GGZ start met een behandeling, dient u er rekening mee te houden dat als u overstapt naar een andere zorgverzekering of overweegt over te stappen naar een andere zorgverzekering, de nieuwe polisvoorwaarden pas ingaan op het moment dat uw behandeltraject (uw DBC) wordt verlengd. Dit is in de meeste gevallen 365 dagen na de startdatum van uw huidige DBC. Let op: Vanwege de overgang naar het zorgprestatiemodel vanaf 1 januari 2022 zullen alle DBC-trajecten en producten afgesloten worden op 31 december 2021.

 

Als u in 2021 in behandeling bent gekomen bij ons, dient u er rekening mee te houden dat de nieuwe polisvoorwaarden per 01-01-2022 ingaan.

 

 

Belangrijke informatie over het Zorg Prestatie Model (ZPM) vanaf 1 januari 2022 

 

Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten?

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, kunt u hier lezen. Vanwege ontwikkelingen binnen dit zorgprestatiemodel kan het zijn dat deze informatie nog aangevuld wordt.

 

Waarom een nieuw model?

Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

 

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.

De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van de persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

 

Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering (volgt).

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Veelal ontvangt u zelf de factuur via onze praktijk. Dit is afhankelijk van de afspraken die we met uw zorgverzekering hebben gemaakt. De factuur dient u te betalen en vervolgens kunt u deze indienen bij uw zorgverzekering voor verrekening.

 

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. Er zijn verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
  • groepsconsulten: als dit aanwezig is.

 

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

 

Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of DBC) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.

 

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Onze praktijk kan hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

 

Voorbeeld 1

Start behandeling: 1 november 2020

Einde behandeling: 31 oktober 2021

Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.

 

Voorbeeld 2

Start behandeling: 1 mei 2021

Einde behandeling: 12 februari 2022

Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

 

De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.

 

Wat is zorgvraagtypering?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

 

In onze praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

 

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

 

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

 

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

 

Wat is nu belangrijk voor u als cliënt?

Het is belangrijk goed te kijken naar uw zorgverzekering van volgend jaar en wellicht een overstap te overwegen. Uw behandeling wordt 100% vergoed in de volgende twee situaties (let wel op: altijd met uitzondering van het eigen risico, deze betaald u per kalenderjaar):

  • Kiezen voor een restitutiepolis. U kunt deze polis kiezen bij een zorgverzekering naar eigen keuze. Met een restitutiepolis heeft u vrijheid in het kiezen van een zorgaanbieder en wordt er 100% vergoed ook al hebben wij geen contract met deze zorgverzekering.
  • Kiezen voor een polis bij een zorgverzekering waar wij een contract mee hebben in 2022*.

 

* Eind december zullen wij alle actieve cliënten en aanmeldingen op de wachtlijst een polisadvies per mail sturen, waarin wij vermelden met welke zorgverzekeringen wij een contract aangaan.

 

Informeer altijd bij uw zorgverzekering naar specifieke polisvoorwaarden. Bijv. of er een machtiging aangevraagd moet worden/toestemming nodig is.

Informatie over diverse polissen vindt u hier:

patientenfolder-zorgverzekeringen-2020